பல் வலி நீங்க, பல் வலி தீர்வு, பல் வலி வைத்தியம், பல் வலி குறைய

சொத்தை காரணமாக பற்களில் வலி ஏற்பட்டால், அப்போது கிராம்புகளை, அந்த பற்களின் மேல் வைத்து கடித்துக் கொண்டால், பல் வலி போய்விடும்.
பல் வலி நீங்க, பல் வலி தீர்வு, பல் வலி வைத்தியம், பல் வலி குறைய